Η βάση επιτυχίας της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΟΝΑΣ Α.Ε είναι η αποτελεσματική και ευέλικτη οργάνωσή της και το ανθρώπινο δυναμικό της
Οι επενδύσεις που πραγματοποιεί κάθε χρόνο έχουν στόχο τη μεγιστοποίηση τόσο της λειτουργικότητας όσο και της αποδοτικότητας της οργάνωσης και των υπηρεσιών που παρέχει. Επενδύει στους ανθρώπους της γιατί πιστεύει ότι αποτελούν το πολυτιμότερο “κεφάλαιο” για την ανάπτυξη και την ευημερία της.

Για το λόγο αυτό υποστηρίζει συνεχώς προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού σε θέματα παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου, προώθησης προϊόντων και χρήσης της νέας ηλεκτρονικής τεχνολογίας.

Το συνολικά απασχολούμενο προσωπικό ανέρχεται σε 45 άτομα.

Η πίστη στο όραμα και στην εταιρική φιλοσοφία είναι βασικό κριτήριο αξιολόγησης όλων των ανθρώπων της Εταιρείας, ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε τομέα και σε κάθε φάση δραστηριότητας, η ποιότητα  των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.