Η επιχείρηση εφαρμόζει από το 2003 πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008, το οποίο αποτελεί ένα ουσιαστικό πλαίσιο λειτουργίας και συνεχούς βελτίωσης. Επίσης η εταιρεία μας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.ΟΙΚ. 1348/2004 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδος.

 Κατεβάστε το ISO 9001Κατεβάστε την ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ